Gioh-ji

  • Address: 32 Kozakachō, Sagatoriimoto, Ukyō-ku, Kyoto-shi, Kyoto Prefecture ( rough location)

A nunnery of Shingon Sect, Daikakuji School.


"Shōjōbakama", Heloniopsis orientalis
"Yoshino-mado", Yoshino window (outside)
"Yoshino-mado", Yoshino window (inside)
Back to Photo Menu