Gioh-ji

  • Address: 32 Kozakachō, Sagatoriimoto, Ukyō-ku, Kyoto-shi, Kyoto Prefecture ( rough location)

A nunnery of Shingon Sect, Daikakuji School.


















"Shōjōbakama", Heloniopsis orientalis








"Yoshino-mado", Yoshino window (outside)




"Yoshino-mado", Yoshino window (inside)








Back to Photo Menu