Kasugataisha

  • Address: 160 Kasugano-chō, Nara-shi, Nara Prefecture@( rough location)
  • Dedicated to: Kasuganokami
  • Founded: 768

Kasuga Grand Shrine (taisha), the head shrine of about 1,000 kasugajinja in Japan. As the guardian deity of the Fujiwara clan (powerful family of regents in Japan) this shrine has had a close relationship with the Kōfuku-ji.


Stone lanterns in the precincts
Hanging lanterns
Cloisters with hanging lanterns
Piers or pilotis supporting "Heiden-Buden"
"Chigi" (ornament of the roof in X) and "Katsuogi" (just behind the Chigi)
The ornaments symbolic of "Honden", main hall of a shrine
Giant Japanese cedar 800 - 1,000 years old
Back to Photo Menu