Zuihō-in

  • Address: 81 Daitokuji-chō, Murasakino, Kita-ku, Kyoto-shi, Kyoto Prefecture ( rough location)
  • Founder: Tesshū Sōkyū
  • Founded: 1535

A temple of Rinzai Sect, Daitokuji School.
One of the sub-temples of Daitoku-ji. Famous for its rock garden.


The Garden "Dokuza-tei"
(a garden of "Hōrai-san" style by Mirei Shigemori)
Back to Photo Menu